CHÚA NHẬT

 

Sunday

 9:00 am – 10:15 am English Worship Service
 9:00 am – 10:00 am Trường Chúa Nhật
10:30 am – 12:00 pm Lễ Thờ Phượng
10:45 am – 11:45 pm English Sunday School
12:00 pm –  1:00 pm Thông Công Ăn Trưa / Lunch Fellowship
  1:15 pm –  2:30 pm Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ (3rd)
 

THỨ TƯ

 

Wednesday

 7:30 pm – 9:00 pm Ban Hát Thờ Phượng
 

THỨ NĂM

 

Thursday

 7:30 pm – 9:00 pm Học Kinh Thánh – Cầu Nguyện
 

THỨ SÁU

 

Friday

 7:30 pm – 9:30 pm Youth Fellowship (2nd & 4th)
 7:30 pm – 9:30 pm Sinh hoạt Tráng Niên / YFF (2nd & 4th)
 

THỨ BẢY

 

Saturday

 10:00 am – 12:00 pm Phát sách – Chứng đạo / Outreach