HOW TO GIVE TO GOD THROUGH NORTH HOLLYWOOD VEC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG HIẾN CHO CHÚA QUA HỘI THÁNH TIN LÀNH NORTH HOLLYWOOD

Giving is an important part of our worship and for the ongoing ministry of the church. There are 3 ways you can give. / Dâng hiến là phần quan trọng trong sự thờ phượng và cho các mục vụ của Hội Thánh. Chúng ta có thể dâng hiến qua 3 cách sau.

1. Mail your check in/Gửi chi phiếu qua bưu điện

   • Please make checks payable to / Xin viết chi phiếu cho: VEC
   • Mail to / Gửi đến: North Hollywood Church, 9936 Beachy Ave. Arleta, CA 91331

2. Send money via Zelle/Chuyển khoản qua Zelle

   • Most of the banks participate in Zelle. Open your bank app and make a direct transfer via Zelle to the church email. / Hầu hết các nhà băng đều có Zelle. Xin mở ứng dụng nhà băng của quý vị và chuyển khoản trực tiếp đến điện thư của Hội Thánh: nhchurch1975@gmail.com

3. Send money via Tithe.ly/Chuyển khoản qua Tithe.ly

  • Open this link to give / Xin mở đường dẫn sau để dâng hiến:

https://tithe.ly/give?c=1438735
(Vietnamese Evangelical Church of North Hollywood)

  • You should install the app and sign up for an account for your future convenience. / Quý vị nên cài đặt ứng dụng trong điện thoại và tạo tài khoản để thuận lợi hơn sau này.
   This service will charge us a small fee for each transaction. / Dịch vụ này sẽ lấy một khoản nhỏ lệ phí cho mỗi lần dâng.
 • Please contact our church treasurer for any questions. / Nếu có câu hỏi xin liên hệ với Thủ quỹ Hội Thánh: (818) 447-4342.

 

“God loves a cheerful giver / Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng hiến cách vui lòng.”
(2Corinthians 9:7b)

SOLI DEO GLORIA