Hai Ban Nam Giới – Phụ Nữ nhóm lại mỗi tháng một lần, sau bữa ăn thông công vào tuần lễ thứ ba trong tháng. Thỉnh thoảng có những buổi nhóm chung, nhưng phần lớn hai ban sinh hoạt riêng để chú tâm đến nhu cầu và sự sinh hoạt khác nhau của hai giới.

Ngoài các sinh hoạt, chúng tôi học Kinh Thánh với những chủ đề thiết thực cho đời sống Cơ Đốc Nhân. Những buổi học Kinh Thánh đó đã nâng đỡ đời sống tâm linh mỗi con cái Chúa và khích lệ họ đi đúng con đường Chúa dạy.
Hai Ban Nam Giới – Phụ Nữ cũng có những chương trình thăm viếng để nâng đỡ, và an ủi nhau khi có cần.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những công tác ngoài Hội Thánh như dâng hiến và giúp đỡ cho:
1. Các trẻ em nghèo tại Việt Nam đi học.
2. Các bà Quả Phụ Mục Sư đã hưu trí tại Việt Nam.
3. Đoàn Nam Giới và Đoàn Phụ Nữ Giáo Hạt.
4. Các công tác xã hội.

Cầu xin Chúa Thánh Linh thôi thúc tất cả chúng ta dốc lòng hầu việc Chúa. Xin Chúa ban phước nhiều để quý ông, bà, anh, chị, em cùng có cơ hội để phục vụ Ngài.