Chúng tôi là một tập hợp của các tín hữu Tin Lành

cam kết sống
Thuận phục Đại Mạng Luật (Mat 22:36-40)
& Thực thi Đại Mạng Lệnh (Mat 28:18-20)
của Đức Chúa Jesus Christ

qua 4 trọng điểm (Công Vụ 2:42-47):
Tôn thờ Thiên Chúa,
Trưởng dưỡng Tâm linh,
Thông công Phục vụ,
Truyền giảng Cứu người.


We are an alliance of evangelical believers

committing to
Follow the Great Commandment (Mt 22:36-40)
& Fulfill the Great Commission (Mt 28:18-20)
of our Lord Jesus Christ

by being His Faithful W.I.F.E. (Acts 2:42-47)—
Worship,
Instruction,
Fellowship,
Evangelism.


© 2012 Andrew Thai-An Le

 

Rev. Lê Hoàng Thái An
Mục sư Quản nhiệm – Sr. Pastor

Office: (747) 224-7223 [22-GRACE]
Email: andrewlhta@gmail.com
https://www.youtube.com/@ChristFirst


Hội Thánh chúng tôi thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam của Hội Phước Âm Liên Hiệp. Hội Phước Âm Liên Hiệp là một giáo phái Tin Lành đặt trọng tâm vào sự truyền bá Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng tôi hiệp một để biết và tôn cao Chúa Giê-xu, và để hoàn thành Ðại Mạng Lệnh của Ngài. Nếu quý vị đang tìm một Hội Thánh hay chỉ muốn tìm hiểu về Cơ Ðốc Giáo, chúng tôi kính mời quý vị xem qua trang nhà cùng những sinh hoạt và chương trình hiện có. Nơi đây, quý vị sẽ tìm thấy nhiều dịp tiện để lớn lên trong Chúa và phát triển những ân tứ Ngài đã ban cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi bằng điện thơ, điện thoại, hoặc đến với chúng tôi trong một ngày gần đây.

We are part of the Vietnamese District of the Christian and Missionary Alliance. The C&MA is an evangelical denomination with a major emphasis on world evangelism. We unite in an alliance to know and exalt Jesus Christ and to complete His Great Commission. If you are looking for a church or just looking for more information about Christianity, we invite you to browse our website and look through the events and programs available. You will find here many exciting opportunities to grow closer to God and to develop God’s gifts in your life. Check us out online and we hope you will e-mail, call, or visit us soon!


 

    Your Name* (Require)

    Your Email* (Require)

    Your Subject

    Your Message