Mục Sư LÊ HOÀNG THÁI AN – Chairman / Pastor
Quả Phụ Mục Sư NGUYỄN HẬU LƯƠNG – Công Tác Viên Mục Vụ / Ministry Worker
Ông VŨ HÀ TRUNG – Thư Ký / Board Secretary
Ông VƯƠNG NAM PHONG – Thủ Quỹ / Board Treasurer
Ông DƯƠNG TẤN LỰC – Nghị Viên / Member-at-Large
Cô NGUYỄN THỊ ĐỨC HẠNH – Nghị Viên / Member-at-Large
Ông VŨ HÀ TÍN – Chấp Sự / Deacon
Ông NGUYỄN HẬU TRẠCH – Chấp Sự / Deacon
Ông NGUYỄN THIỆN MỸ – Chấp Sự / Deacon
Cô HUỲNH THỊ HUYỀN THI – Chấp Sự / Deaconess