Lịch Sinh Hoạt / Weekly Schedule

  CHÚA NHẬT   Sunday  9:00 am – 10:15 am English Worship Service  9:00 am –…

Ban Nam Giới & Phụ Nữ / Men & Women Fellowships

Hai Ban Nam Giới – Phụ Nữ nhóm lại mỗi tháng một lần, sau bữa ăn…

Bài Giảng / Sermons

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra…

Ban Tráng Niên / Young Family Fellowship

Các bạn trong Ban Tráng Niên / Gia Đình Trẻ có cớ lớn để tạ ơn…

Ban Thanh Thiếu Niên / Youth Fellowship

Tuổi thanh thiếu niên là một giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển tư…

Ban Thiếu Nhi / Children Ministry

Khi nghĩ đến “con cái là món quà Chúa ban, trẻ thơ là phần thưởng của…

Welcome!

Lịch Sử Hội Thánh

Our Story

Biến cố 30 tháng 04 năm 1975 đã khiến cho hơn một triệu đồng bào Việt…

Mục Sư Quản Nhiệm

Our Pastor

  Rev. Lê Hoàng Thái An, Sr. Pastor Office: (747) 224-7223  [22-GRACE] Email: andrewlhta@gmail.com Media: https://www.youtube.com/@ChristFirst

Ban Chấp Hành Hội Thánh

Our Board

Mục Sư LÊ HOÀNG THÁI AN – Chairman / Pastor Quả Phụ Mục Sư NGUYỄN HẬU…