“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. / Man shall not live on bread alone, but on every Word that proceeds out of the mouth of God.” (Mat-thi-ơ / Matthew 4:4)