Lễ Thờ Phượng Chúa Nhật 10:30–11:45 AM | English Service 9:00–10:15 AM