Hội Thánh Tin Lành The Vietnamese Evangelical Church

NORTH HOLLYWOOD


Kính mời quý vị đến cùng thờ phượng Chúa lúc 9:00am & 10:15am

We would love to have you join us on Sunday at 9:00am & 10:15am

HỘI THÁNH ABOUT US


The Christian and Missionary AllianceHội Thánh chúng tôi thuộc Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam của Hội Phước Âm Liên Hiệp. Hội Phước Âm Liên Hiệp là một giáo phái Tin Lành đặt trọng tâm vào sự truyền bá Phúc Âm cho toàn thế giới. Chúng tôi hiệp một để biết và tôn cao Chúa Giê-xu, và để hoàn thành Ðại Mạng Lệnh của Ngài. Nếu quý vị đang tìm một Hội Thánh hay chỉ muốn tìm hiểu về Cơ Ðốc Giáo, chúng tôi kính mời quý vị xem qua trang nhà cùng những sinh hoạt và chương trình hiện có. Nơi đây, quý vị sẽ tìm thấy nhiều dịp tiện để lớn lên trong Chúa và phát triển những ân tứ Ngài đã ban cho quý vị. Chúng tôi cũng có ghi các chương trình hằng tuần và giờ nhóm. Hy vọng rằng quý vị sẽ liên lạc với chúng tôi bằng điện thơ, điện thoại, hoặc đến với chúng tôi trong một ngày gần đây. The Christian and Missionary AllianceWe are part of the Vietnamese District of the Christian and Missionary Alliance. The C&MA is an evangelical denomination with a major emphasis on world evangelism. We unite in an alliance to know and exalt Jesus Christ and to complete His Great Commission. If you are looking for a church or just looking for more information about Christianity, we invite you to browse our website and look through the events and programs available. You will find here many exciting opportunities to grow closer to God and to develop God's gifts in your life. We've also listed our weekly schedule and service times. Check us out online and we hope you will e-mail, call or visit us soon!

LỊCH SINH HOẠT MỖI TUẦN WEEKLY SCHEDULE


CHÚA NHẬT THỜI GIAN
9:00am - 10:00am Lễ Thờ Phượng Anh Ngữ
9:00am - 10:00am Trường Chúa Nhật Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Lễ Thờ Phượng Việt Ngữ
10:15am - 12:00pm Trường Chúa Nhật Anh Ngữ
12:00pm - 1:00pm Thông Công Ăn Trưa
(3rd) 4:00pm - 6:00pm Nhóm Nam Giới & Phụ Nữ
THỨ TƯ
7:30pm - 9:00pm Ban Hát Thờ Phượng Tập Hát
THỨ NĂM
7:30pm - 9:00pm Nhóm Cầu Nguyện
THỨ SÁU
7:30pm - 9:30pm Nhóm Ban Thanh Thiếu Niên
(1st & 3rd) 7:30pm - 9:30pm Nhóm Gia Đình Trẻ
(4th) 7:30pm - 9:30pm Ban Hướng Dẫn TCN Họp
SUNDAY TIME
9:00am - 10:00am English Worship Service
9:00am - 10:00am Vietnamese Sunday School
10:15am - 12:00pm Vietnamese Worship Service
10:15am - 12:00pm English Sunday School
12:00pm - 1:00pm Lunch Fellowship
(3rd) 4:00pm - 6:00pm Men's & Women's Fellowship
WEDNESDAY
7:30pm - 9:00pm Worship Team Practice
THURSDAY
7:30pm - 9:00pm Prayer Meeting
FRIDAY
7:30pm - 9:30pm Youth Fellowship
(1st & 3rd) 7:30pm - 9:30pm Young Family Fellowship
(4th) 7:30pm - 9:30pm Sunday School Staff Meeting

ĐƯỜNG ĐẾN NHÀ THỜ DIRECTIONS